طرح اختلاط و تهیه بتن کفی

در [53] ASTM C 796-97 روش محاسبه مقدار حجمی کف برای تهیه دوغاب با نسبت مشخص آب به سیمان و چگالی هدف آمده است. [54] Kearsley & Mostert مجموعه ای از معادلات را بر مبنای چگالی و حجم بتن کفی برای محاسبه حجم کف و مقدار سیمان ارائه داده اند. برای یک مقاومت فشاری 28 روزه معین و نسبت فیلر به سیمان و چگالی بتن تازه معلوم، میزان حجم کف، آب مورد نیاز، مقدار سیمان و درصد خاکستر بادی جایگزین سیمان توسط معادلات که [55] Nambiar & Ramamurthy تعیین شده است. اغلب روش های پیشنهادی در شرایطی که نسبت اختلاط مواد معلوم باشد به محاسبه مقادیر هر یک از آنها کمک می کنند. اگرچه مقاومت بتن کفی به چگالی آن بستگی دارد اما در یک چگالی مشخص می توان مقاومت را با تغییر مواد افزایش داد. همچنین در یک چگالی خاص مقدار کف مورد نیاز به مواد تشکیل دهنده بتن بستگی خواهد داشت [55]. از این رو برای یک مقاومت فشاری و چگالی مورد نظر، خط مشی طرح اختلاط می بایست قادر به تعیین مقادیر مواد باشد.


  • 1 Pre-foaming Method
  • 2 Mixed Foaming Method
  • 3 Gibbs and Marangoni Effects

روش تولید متکی بر کف پیش ساخته برای تولید بتن کفی با توجه اینکه مواد کف کننده کمتری مورد نیاز است و ارتباط دقیق تری بین مقدار مواد کف کننده و حباب های هوای ایجاد شده در بتن وجود دارد ترجیح داده می شود [1,16]. اغلب میکسر های متعارف در تولید بتن های معمولی شامل میکسر های دیگی مایل (بتونیر) و ناری ساز برای تولید بتن کفی نیز مناسب هستند. اگرچه استفاده از میکسرهای مخصوص که پره های آنها بصورت مارپیچ و در داخل درام یا استوانه قرار دارد بسیار ترجیح داده می شود. طراحی مناسب حلزونی در داخل این میکسرها و سرعت دوران آن از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود. نوع میکسر و روند اختلاط به اینکه بتن با روش کف پیش ساخته و یا کف مخلوطی تهیه شود بستگی خواهد داشت [26].