دوام بتن کفی

ضریب نفوذ در بتن سبک کفی متناسب با چگالی و تناسب معکوس با نسبت تخلخل دارد [16].

عبورآب1: عبور آب از میان یک ماده ستخلخل با فرآیند جذب و انتقال توسط پدیده موئینگی رخ می دهد که بر مبنای تئوری جریان غیر اشباع بررسی می گردد [86,85]. بررسی ها نشان می دهد که تعیین خاصیت عبور آب در مقایسه با جذب آب به نحو بهتری می تواند خاصیت انتقال آب را تعیین نماید. خاصیت عبور آب در بتن کفی از مواد اولیه آن کمتر و با افزایش حجم کف کاهش می یابد [72,66,65]. همچنین این مشخصه در بتن کفی به نوع فیلر، ساختار تخلخل و مکانیزم نفوذ بستگی خواهد داشت. حضور خاکستر بادی در مقایسه با ماسه در بتن کفی باعث افزایش جزئی در قابلیت عبور آب می گردد [10].