مشخصات اصلی بتن کفی


ضریب هدایت حرارتی بتن کفی در محدوده چگالی kg/m3 1600-600 بترتیب W/m.K 7/0-1/0 است که به اندازه 5 تا 30 درصد ضریب هدایت حرارتی بتن معمولی با ضریب هدایت حرارتی حدود W/m.K 2 است [5]. بررسی ها نشان داده است که عایق بودن بتن تناسب معکوس با چگالی آن دارد [27]. کاهش چگالی بتن خشک به میزان kg/m3 100 باعث باعث کاهش ضریب هدایت حرارتی به میزان W/m.K 04/0 می گردد [77]. تغییر نسبت مواد به کف باعث تغییر چگالی شده و اثر شدیدی بر میزان عایق بودن حرارتی خواهد داشت [24].


خاکستر بادی در بتن کفی نیز باعث کاهش ضریب هدایت حرارتی خواهد شد. استفاده از 30 درصد 1 PFA در مقایسه با حالتی که فقط از سیمان پرتلند استفاده شود باعث کاهش 12 تا 38 درصدی در میزان ضریب هدایت حرارتی خواهد شد. چنین پدیده ای ناشی از شکل ذرات خاکستر بادی است که باعث افزایش مسیر جریان حرارتی می گردد [65]. نتایج تحقیقات [11] Jones and McCarthy نشان می دهد که ضریب هدایت حرارتی در بتن کفی در چگالی خشک kg/m3 1200-1000 در محدوده W/m.K 42/0-23/0 تغییر خواهد کرد. جایگزینی 30 درصد وزنی سیمان با خاکستر بادی به کاهش گسترش حرارت حاصل از هیدراتاسیون منجر می شود. استفاده از سبکدانه های با چگالی پائین اثر مفیدی بر کاهش ضریب هدایت حرارتی خواهد داشت [77]. با استفاده از ذرات پلی استایرن در ساختار بتن در چگالی خشک kg/m3 650-200 ضریب هدایت حرارتی به محدوده W/m.K 16/0-06/0 کاهش خواهد یافت [69].


گزارشات نشان می دهد که با کاهش دما، ضریب هدایت حرارتی در بتن کفی کاهش می یابد [40]. Richard و همکارانش [39] در بررسی رفتار برودتی بتن کفی به مطالعه همزمان خواص مکانیکی و حرارتی آن پرداختند. در این مطالعه اثر درجه حرارت در محدوده 22 تا 196- درجه سانتی گراد برای چگالی در محدوده kg/m3 1440-640 مورد بررسی قرار گرفته است. با کاهش دما در این محدوده کاهش 26 درصدی در ضریب هدایت حرارتی مشاهده شده است. [59] Tada براساس نیاز عایق بودن مواد در ساختمان شرایط بهینه را در مقاله خود ارائه نموده است.